یک چیزی رو باور کن، شکست را

اول بپذیر بیمار هستی 

1-بیمار هستم. به این معنی که دیگه دست من نیست...اینجوری نیست که من 

1-آدم خوبی بشم و دیگه مصرف نکنم 2-مذهبی بشم و مصرف نکنم 3-قسم بخورم و دیگه مصرف نکنم. این وسوسه است وقتی میاد هیچکس جلودارش نیست... محال و ممکنه تو در موقعیت وسوسه قرار بگیری و مقاومت کنی. 

2-عاجز هستم. به عجز و ناتوانی رسیدم 

3-زندگی ام غیرقابل اداره شده است. منبع: http://behboodi.blogfa.com/