بعد از مصرف چه حالی دست میده

این رو بنویس و بخون شاید کمی تاثیر داشته باشد 

 

بعد از مصرف حداقل تا یک روز هیچ اراده ای از خودت نشون نمیدی

کارهات عقب می افتند و از طرف خانواده یا رییست در محل کار بهت فشار میاد 

وظایفت رو انجام نمیدی و مثل مرده ها رفتار میکنی 

تماسل زیادی به هدر رفت زمانت داری

پس من از امروز یه سری تمرین سخت بهتت میدم که انجام بدی و باید فقط بگی چشم. 

من ازت میخوام و تو فقط بگو چشم.باشه ؟ 

 منبع: http://behboodi.blogfa.com/